• Complimenten, onvrede en klachten.

We horen graag van u! Deel uw waardering

Wij horen graag wat u van onze aanpak vindt. Is er iets wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. We horen het natuurlijk ook graag als u tevreden bent. U kunt uw complimenten delen met onze medewerkers, maar u kunt ook uw waardering plaatsen op www.zorgkaartnederland.nl.
Zorgkaart Nederland
Onvrede of klachten

Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor de best mogelijke zorg en dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u andere verwachtingen heeft, of dat iets niet naar wens verloopt. Wij staan open voor uw tips of suggesties, maar ook voor uw klachten of onvrede.

Wij waarderen het als u dit bespreekt met de medewerkers, uw contactpersoon of de teammanager. Lukt dit niet, of komen jullie samen niet tot een oplossing, dan kunt u terecht bij onze cliëntondersteuner, cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris.

Sinds 1 september 2023 zijn er twee nieuwe klachtenfunctionarissen bij Oktober die samen deze rol vervullen, namelijk Daphne Snijders en Els de Blok.

Klachtenprocedure

We horen het graag van u als u niet tevreden ben. Samen kijken we hoe we uw probleem snel kunnen oplossen. We helpen u namelijk graag verder. U kunt uw klacht op verschillende manieren melden.

Bekijk onderstaande video’s of lees verder onder de video’s.

 

Klachtenprocedure

 

Klachtenfunctionaris

Bespreek

uw klacht

U kunt uw klachten bespreken met de betrokkenen en contactpersoon van Oktober. Lukt dit niet? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om het met de betrokkenen te bespreken, wilt u informatie over uw mogelijkheden, of heeft u hulp nodig bij het formuleren van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Oktober.

De klachtenfunctionaris kan helpen met het verduidelijken van uw klacht, het onderzoeken van de mogelijkheden en het komen tot een oplossing. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via 013-5942170 of e-mailadres klachten@zorginoktober.nl.

Onafhankelijke

Klachtencommissie

Mocht u uw klacht willen voorleggen aan een onafhankelijke commissie, Oktober beschikt over een klachtencommissie met onafhankelijke deskundigen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via: secretariaatklachtencommissie@zorginoktober.nl of via: Secretariaat klachtencommissie – Oktober – Wielewaal 10 – 5531 LJ Bladel.

Geschillencommissie

Oktober werkt met een klachtenreglement.
Indien een klacht, na behandeling conform het reglement, niet naar uw tevredenheid is opgelost en u daarin niet kunt berusten, is er sprake van een geschil. U kunt een geschil voorleggen aan de geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

De Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg – Postbus 90600 – 2509 LP Den Haag – T : 070-310 53 80 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) – www.degeschillencommissiezorg.nl.

Klachtencommissie

Onvrijwillige zorg

Oktober is aangesloten bij de landelijke Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd). Er zijn zeven onderwerpen waarover op basis van de Wzd een klacht kan worden ingediend:

  1. Een oordeel over wilsbekwaamheid;
  2. Beslissingen over opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan of verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg wordt toegepast;
  3. Besluiten over de uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan;
  4. Besluiten over de uitvoering van onvrijwillige zorg in onvoorziene omstandigheden;
  5. Naleven van de verplichting om het dossier bij te houden voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige zorg;
  6. Besluiten over verlof en ontslag;
  7. Naleving van verplichtingen door de Wzd-functionaris en besluiten van de Wzd-functionaris.
Cliëntondersteuning

Zorg algemeen

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen cliënten en hun naasten terecht bij MEE Zuidoost Brabant. De cliëntondersteuner biedt een luisterend oor en advies. U kunt contact opnemen met Monique Heldens via 06-43366676 of m.heldens@meedemeentgroep.nl. Zij helpt u graag om problemen bespreekbaar te maken en een eventuele oplossing te zoeken.

De cliëntondersteuner is bekend met de werkwijzen rondom klachten binnen Oktober en kan u zo nodig doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris. De cliëntondersteuner rapporteert periodiek over haar bevindingen aan de raad van bestuur. Zij kan hieraan ook aanbevelingen verbinden.  

Cliëntvertrouwenspersoon

Wet zorg & dwang

De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tot taak om cliënten of hun vertegenwoordigers desgevraagd advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg, met opname en verblijf in een accommodatie of met het doorlopen van een klachtenprocedure. Het cliëntenvertrouwenswerk wordt op regionaal niveau georganiseerd, waarbij de zorgkantoren de taak krijgen om aanbieders van vertrouwenswerk te contracteren.

Oktober heeft de volgende organisatie toegewezen gekregen:

CVP-organisatie voor zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg

Adviespunt Zorgbelang
Tel.: 088 929 40 99
E-mail: cvp@zorgbelang-brabant.nl

Jouw verhaal,
onze zorg.

We horen graag wat je van onze aanpak vindt. Als er íets is wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. Zo krijg jij de zorg en ondersteuning die past bij wie jij bent.