• Indicatoren basisveiligheid.

Continu leren, verbeteren en innoveren.

Zorgproblemen zoals valincidenten, het toedienen van medicijnen of vrijheidsbeperkende maatregelen worden systematisch verzameld en geanalyseerd. De gegevens worden opgenomen in de managementinformatie en gebruikt in de planning & control cyclus. Door middel van PDCA (Plan, Do, Check, Act) kunnen we continu leren, verbeteren en innoveren.

icon
3267
meldingen
icon
2 mogelijke calamiteiten
onderzocht
icon
1 calamiteit gemeld
bij de inspectie
Incidenten en calamiteiten

Het analyseren en verbeteren naar aanleiding van incidenten gebeurt zoveel mogelijk in het dagelijkse werk. De incidentencommissie verzorgt periodiek rapportages over de meldingen, analyseert en adviseert het managementteam en de Raad van Bestuur. Als bij incidenten sprake is van een (mogelijke) calamiteit, voeren we een prisma-analyse uit. Een onafhankelijke multidisciplinaire calamiteitencommissie onderzoekt of er inderdaad sprake is van een calamiteit en verzorgt zo nodig de melding bij de inspectie.

Oktober staat voor een open werkklimaat waarin men leert van ongewenste gebeurtenissen en elkaar aanspreekt en ondersteunt. We streven hierin naar een veilige cultuur waarin het melden van en spreken over incidenten en daarvan leren als vanzelfsprekend wordt ervaren. De analyse en verbeterplannen naar aanleiding van de gemelde calamiteit in 2018 waren afdoende en hebben geleid tot afronding. Eind 2018 stond dan ook geen enkele actie open bij de IGJ.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Oktober voert nu enkele jaren het beleid om zo min mogelijk dwang toe te passen in de zorg en daarmee samenhangend het aantal vrijheids-beperkende maatregelen terug te dringen, met name de zware vrijheids-beperkende maatregelen waarbij de patiënt fysiek benadeeld kan worden.

Door cliënten meer bewegingsvrijheid en leefruimte te geven ontstaat er een kantelingsproces waarin vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid centraal komen te staan. Het resultaat van dit beleid blijkt uit de dalende cijfers.

Veiligheid

De veiligheidsthema’s kennen een consistente cyclus van verbeteren en borgen. Op basis van signalen en metingen uit het veld worden de veiligheidsthema’s door verschillende werkgroepen uitgewerkt. Hierbij is de expertise van de specialist oudergeneeskunde, verzorgenden en verpleegkundigen leidend.

Jaarlijks levert Oktober de basisveiligheidsindicatoren aan bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut maakt deze informatie openbaar. Deze informatie is onder andere beschikbaar op www.kiesbeter.nl. Voor het verslagjaar 2018 zijn de indicatoren basisveiligheid aangeleverd voor 1 juli 2019.

We horen graag
wat u van onze aanpak vindt.

Als er íets is wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. Zo krijgt u de zorg en ondersteuning die past bij wie u bent.