• Waardering cliënten en mantelzorgers.

Leren van de ervaringen van cliënten en hun naasten

Binnen Oktober worden op verschillende manieren cliëntervaringen opgehaald. De resultaten worden teruggekoppeld en omgezet naar acties om verbeteringen door te voeren op verschillende niveaus. Per team, locatie en regio worden de resultaten besproken. Verbetermaatregelen worden vastgelegd in de gebruikelijke actieplannen zoals onder andere teamportfolio’s en jaarplannen. Op deze manier leren we van de ervaringen onze cliënten en hun naasten en kunnen we steeds onze zorg verbeteren. 

Verschillende vormen om cliëntervaringen op te halen

Binnen Oktober halen we structureel cliëntervaringen op middels zelf samengestelde vragenlijsten in Enalyzer. Dit geldt zowel voor verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, hospicezorg, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Voor de wijkzorg werken we met de landelijk afgestemde PREM vragenlijst. Op basis van de input die wordt verkregen middels Enalyzer en de PREM wordt in korte cycli op alle niveaus verbeterd. Het proces is belegd in de lijn en er is aandacht voor cliëntwaardering bij familieaangelegenheden tot aan de monitorrondes.

Doordat we waar mogelijk zelf integrale vragenlijsten opstellen proberen we het cliënttevredenheidsonderzoek slimmer te organiseren zodat we continu kunnen leren en verbeteren op de voor Oktober belangrijke thema’s en voldoen aan de eisen vanuit de diverse kwaliteitskaders. Bovendien hebben we op diverse onderwerpen feedback van cliënten en naasten verzameld via kwaliteitskaarten en via Zorgkaart Nederland. Vanwege Covid-19 is de input vanuit huiskamergesprekken, familieavonden en participatietafels de afgelopen periode helaas beperkt gebleven.

icon
Rapportcijfer 8,7
Zorgkaart Nederland

Op de website van Zorgkaart Nederland worden ervaring over zorg en dienstverlening gedeeld. Mensen die deze waardering lezen, kunnen een goede keuze maken voor dat wat bij hem of haar past. Het gemiddelde rapportcijfer dat in 2020 werd gegeven voor Oktober op Zorgkaart Nederland is een 8.7 Op de website van Zorgkaart Nederland is het mogelijk de waardering te lezen en per locatie het rapportcijfer te bekijken.

icon
Klanttevredenheid
Verpleeghuiszorg

In 2020 hebben 380 verpleeghuisbewoners en mantelzorgers de vragenlijst van Enalyzer ingevuld, die gekoppeld is aan de cyclus van het zorgleefplangesprek. 76% van hen gaf een 8, 9 of 10 (0= zeer zeker niet, 10= zeer zeker wel) op de vraag of ze Oktober zouden aanbevelen bij familie, vrienden en collega’s.

icon
97% beveelt aan
Wijkzorg

In 2020 hebben 113 cliënten deelgenomen aan de PREM wijkverpleging.110 respondenten gaven in de vragenlijst aan de wijkzorg van Oktober aan te bevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten.