• Leiderschap, governance en management.

Toezicht op de kwaliteit van zorg

Zowel interne als externe partijen houden zich bezig met het toezicht op de kwaliteit van zorg binnen Oktober. Op deze pagina leest u meer over de resultaten van het afgelopen jaar.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en voorziet deze van adviezen. Sinds januari 2017 is de Governancecode Zorg 2017 van kracht.

Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 de zeven principes van de Governancecode Zorg volledig nageleefd. Lees hier het jaarverslag 2021 van de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Oktober heeft een tweehoofdige, collegiale, Raad van Bestuur. Per juli 2020 zijn Jessica Vogel en Marion van Zoom toegetreden.

De Raad van Bestuur hecht waarde aan transparantie over de kwaliteit van zorg en dienstverlening en de bedrijfsvoering. In het kwaliteitsjaarverslag 2020 wordt meer inzicht gegeven in de behaalde resultaten.

De governancecode zorg is ook van toepassing op de Raad van Bestuur. Ook zij hebben in 2021 de zeven principes volledig nageleefd.

Extern toezicht

De inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. Actuele informatie is gepubliceerd op de website van IGJ. In 2021 heeft Oktober geen inspectiebezoek gehad. Er zijn geen openstaande actiepunten.

Klachten

Klachten pakken we zoveel mogelijk dichtbij de bron op.
We leren van klachten in het directe werk en ook op andere plaatsen in de organisatie. Vanaf juni 2017 is er een klachtenfunctionaris conform de Wkkgz werkzaam bij Oktober. In 2018 heeft Oktober zich aangesloten bij de regionale onafhankelijke klachtencommissie. Er zijn in 2021 geen klachten behandeld door deze klachtencommissie.

 

Transparantiekalender

Jaarlijks levert Oktober de basisveiligheidsindicatoren aan. Het Zorginstituut maakt deze informatie openbaar, onder andere op www.kiesbeter.nl. Meer inhoudelijke informatie over de indicatoren vind je onder de tegel ‘Veiligheid’.