• Leren en verbeteren van kwaliteit.

Kwaliteitssysteem en keurmerk

Oktober staat voor het leveren van uitstekende zorg waarin de cliënt centraal staat en ervaart dat thuis overal kan. Een integraal kwaliteitssysteem ondersteunt en faciliteert het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de cliënten.

 

Het PREZO keurmerk is een onderdeel van het kwaliteitssysteem en toetst het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. Op dit moment hebben wij voor alle doelgroepen die we zorg bieden een Prezo kwaliteitskeurmerk in ons bezit. Hier zijn we heel trots op!

 

Interne audits

Binnen Oktober hebben we op belangrijke kwaliteitsonderwerpen onder andere kwaliteitskaarten waarmee we systematisch onze kwaliteit toetsen. Deze kwaliteitskaarten helpen teams om op onderwerpen te checken hoe dit binnen het team loopt en samen te bespreken wat er beter kan. Ter voorbereiding voor de PREZO audits doen we tevens interne audits. Dit is enthousiast ontvangen. Medewerkers vinden het leuk om bij elkaar in de keuken te kijken, van elkaar te leren en inspiratie op te doen.

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag

Jaarlijks stelt Oktober een kwaliteitsplan op waarin wordt benoemd welke activiteiten Oktober gaat ondernemen om de kwaliteit van zorg te borgen en verbeteren. In het kwaliteitsverslag wordt vervolgens gereflecteerd op de gestelde doelen en wordt beschreven of de beoogde resultaten zijn behaald. Beide documenten zijn te raadplegen op onze website.

Kwaliteitsnetwerken

Oktober maakt deel uit van een lerend netwerk met de Zorgboog, Zorggroep Elde, Brabantzorg, van Neynsel en Annenborch. Periodiek komen afgevaardigden van deze organisaties bijeen om kennis uit te wisselen en feedback op te halen over diverse kwaliteitgerelateerde thema’s die verbonden zijn aan het kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag en/of kwaliteitsvenster. Dit met als doel om samen ervaringen te delen, onderzoeken en verbeteren om in de praktijk de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Oktober participeert ook in het kwaliteitsnetwerk van Actiz. Het doel van dit kwaliteitsnetwerk is kennisdeling- en ontwikkeling en daarnaast met de deelnemers ingezet beleid verhelderen en toetsen.

In de regio Zuid-Oost Brabant zijn bestuurders verenigd in het zogenaamde VVT platform. In open sfeer worden in meetings de belangrijkste knelpunten en zorgen uit de regio gedeeld. Vanuit dit platform zijn lerende netwerken ontstaan die verdiepen in samen leren en van elkaar leren. In het VVT platform vindt gezamenlijk leren plaats middels uitwisseling van kwaliteitsplannen en visie op deskundigheidsmix ontwikkeling.

Daarnaast participeert Oktober in vele ketennetwerken, onder andere op het gebied van dementie, NAH, palliatieve zorg en GRZ.

Leren en ontwikkelen

Oktober organiseert leren en ontwikkelen zo dat medewerkers gefaciliteerd worden om vanuit persoonlijke kracht en eigen regie te kunnen acteren bij leer- en ontwikkelvraagstukken. Het leermanagementsysteem is hierbij een hulpmiddel. Op geleide van vraagstukken van onze professionals zelf en door interne en externe ontwikkelingen zullen steeds weer nieuwe (leer)vraagstukken ontstaan.