• Leren en verbeteren van kwaliteit.

Kwaliteitssysteem en keurmerk

Oktober staat voor het leveren van uitstekende zorg waarin we streven naar de beste bewoners- en cliëntervaringen. Een integraal kwaliteitssysteem ondersteunt en faciliteert het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor de cliënten.

 

Per 2022 toetst Certificatie in de Zorg, Oktober jaarlijks op het continu verbeteren van de kwaliteit en de mate waarin we erin slagen om aan te sluiten op de wensen en behoeften van de bewoners en cliënten. Op dit moment hebben wij voor alle doelgroepen die we zorg bieden het PREZO gouden kwaliteitskeurmerk in ons bezit. Hier zijn we heel trots op! Dat wordt dit jaar vervangen door een nieuw ISO kwaliteitskeurmerk 9001:2015.

certificatie in de zorg logo

 

Interne audits

Binnen Oktober hebben we op belangrijke kwaliteitsonderwerpen onder andere kwaliteitskaarten waarmee we systematisch onze kwaliteit toetsen. Deze kwaliteitskaarten helpen teams om op onderwerpen te checken hoe dit binnen het team loopt en hoe de bewoners en cliënten het ervaren en samen te bespreken wat er beter kan.

Daarnaast houden we jaarlijks interne audits op belangrijke onderwerpen. Dit is een verbeterinstrument dat graag gebruiken. Medewerkers vinden het leuk om bij elkaar in de keuken te kijken, van elkaar te leren en inspiratie op te doen.

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag

Jaarlijks stelt Oktober een kwaliteitsplan op waarin wordt benoemd welke activiteiten Oktober gaat ondernemen om de kwaliteit van zorg te borgen en verbeteren. In het kwaliteitsverslag wordt vervolgens gereflecteerd op de gestelde doelen en wordt beschreven of de beoogde resultaten zijn behaald. Beide documenten zijn te raadplegen op onze website.

Kwaliteitsnetwerken

Oktober maakt deel uit van een lerend netwerk met de Zorgboog, Zorggroep Elde, Brabantzorg, van Neynsel en Annenborch. Periodiek komen afgevaardigden van deze organisaties bijeen om kennis uit te wisselen en feedback op te halen over diverse kwaliteitgerelateerde thema’s die verbonden zijn aan het kwaliteitsplan, kwaliteitsverslag en/of kwaliteitsvenster. Dit met als doel om samen ervaringen te delen, onderzoeken en verbeteren om in de praktijk de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Oktober participeert ook in het kwaliteitsnetwerk van Actiz. Het doel van dit kwaliteitsnetwerk is kennisdeling- en ontwikkeling en daarnaast met de deelnemers ingezet beleid verhelderen en toetsen.

In de regio Zuid-Oost Brabant zijn bestuurders verenigd in het zogenaamde VVT platform. In open sfeer worden in meetings de belangrijkste knelpunten en zorgen uit de regio gedeeld. Vanuit dit platform zijn lerende netwerken ontstaan die verdiepen in samen leren en van elkaar leren. In het VVT platform vindt gezamenlijk leren plaats middels uitwisseling van kwaliteitsplannen en visie op deskundigheidsmix ontwikkeling.

Daarnaast participeert Oktober in vele ketennetwerken, onder andere op het gebied van dementie, NAH, palliatieve zorg en GRZ.

Leren en ontwikkelen

Oktober organiseert leren en ontwikkelen zo dat medewerkers gefaciliteerd worden om vanuit persoonlijke kracht en eigen regie te kunnen acteren bij leer- en ontwikkelvraagstukken. Het leermanagementsysteem is hierbij een hulpmiddel. Op geleide van vraagstukken van onze professionals zelf en door interne en externe ontwikkelingen zullen steeds weer nieuwe (leer)vraagstukken ontstaan.