• Medezeggenschap.

Samen kom je verder

Samenwerken betekent voor Oktober samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers, partners en onze medezeggenschap. Oktober hecht veel waarde aan de adviezen en inspraak van haar medezeggenschap.
Cliëntenraden

Onze cliëntenraden zijn onze gesprekspartners die ons helpen de zorg beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten. De cliëntmedezeggenschap bestaat uit lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De cliëntenraden voor Wijkzorg en Dienstverlening Thuis zijn verdeeld over de lokale cliëntenraden. Het vormgeven van participatietafels werken blijkt een succesvolle formule waarmee we de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt georganiseerd. Ook worden tijdens deze bijeenkomsten mooie thema’s behandeld zoals levensvragen en zingeving.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de medewerkers binnen Oktober. Door mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over het ondernemingsbeleid en de belang van de medewerkers. De Ondernemingsraad heeft eind december 2021 verkiezingen gehad en is begin 2022 gestart met een (deels) nieuwe Ondernemingsraad. In 2021 is ook met de Ondernemingsraad uitvoerig gesproken over de nieuwe meerjarenvisie. Daarnaast hebben we veel gesproken over de impact van corona voor de medewerkers en de invloed die het heeft op hun werkzaamheden. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn onder andere verzuim, leerroutes en medewerkerstevredenheid.

 

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad

De samenwerking met de Verzorgenden en Verpleegkundigen Adviesraad, oftewel de V-VAR, is geïntensiveerd en tevens geformaliseerd in een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst in 2021. Ook de samenstelling van de V-VAR is aangepast. In 2021 heeft de V-VAR een uitvraag gedaan naar onderwerpen en knelpunten die spelen bij de zorgprofessionals. In 2022 is de V-VAR gestart met een tour langs alle locaties om in gesprek te gaan met collega’s over o.a. deze knelpunten.