• Passende, veilige zorg en ondersteuning.

Zoeken naar balans

Bij Oktober streven we naar optimale veiligheid waarbij professionele uitgangspunten de basis zijn. We zoeken samen met onze bewoners, cliënten en hun naasten naar de balans tussen persoonlijke vrijheid, leefplezier en veiligheid.

Indicatoren basisveiligheid

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg benoemt thema’s die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten. Op deze thema’s zijn indicatoren ontwikkeld met als doel het leren en verbeteren in teams een impuls te geven. De veiligheidsthema’s kennen binnen Oktober een consistente cyclus van verbeteren en borgen. De uitkomsten indicatoren basisveiligheid worden gebruikt om verder te ontwikkelen op persoonsgerichte en veilige zorg.

In lijn met de strategische koers hebben we in 2021 extra aandacht besteed aan wensen en behoeften van de cliënt rondom decubitus, gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen en advance care planning.

Een mooi resultaat is dat het prevalentiecijfer van decubitus (zowel in- als exclusief categorie 1) een dalende trend toont en we onder het landelijke gemiddelde zitten.

Decubitus
Voor decubitus actualiseren we het decubituspreventieprotocol en geven we scholingen aan de HBO-verpleegkundigen en aandachtsvelders huidletsel.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Voor het gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen vindt eerst zorgvuldige overweging plaats op de inzet van een middel en vervolgens registratie. Meer informatie hierover leest u bij het kopje “Wzd”.

Advance care planning
Advanced care planning ontwikkelen we verder door aandacht te hebben voor actuele medische beleidsafspraken. Dit doen we door middel van automatische reminders voor de artsen indien een medische beleidsafspraak bijna een jaar geleden is vastgelegd. Ook maken we reanimatiewensen direct zichtbaar in het profiel van de cliënt.

Kerncijfers 2021

 • 0 nul
  klachten behandeld door klachtencommissie
 • 45
  knelpunten, klachten en onvrede gemeld bij klachtenfunctionaris
 • 78%
  klachten (grotendeels) naar tevredenheid opgelost
 • 20
  calamiteiten gemeld
 • 1
  calamiteit gemeld bij IGJ (inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg)

Wet zorg en dwang
Onvrijwillige zorg

2021, het tweede jaar na het in werking treden van de Wzd, stond in het teken van het borgen van de implementatie op de psychogeriatrische afdelingen.

e-learning Wet zorg en dwang

Op de eerste plaats is dit gedaan door het vergroten van de kennis van medewerkers over de Wzd. Hiertoe ontwikkelde de commissie Wzd in samenwerking met Leren & Ontwikkelen de e-learning ‘Wet zorg en dwang bij Oktober’, als onderdeel van de Leerroute Dementie. Daarnaast werden de verantwoordelijk verpleegkundigen avond-nacht-weekend geschoold over onvrijwillige zorg in onvoorziene of noodsituaties.

Uitvoering stappenplan

Op de tweede plaats is steeds meer uitvoering gegeven aan het stappenplan. Overleg over de inzet en evaluatie van onvrijwillige zorg vond in 2021 zoveel mogelijk plaats conform de termijnen van het stappenplan. Dit overleg heeft een plaats gekregen in de gedragsvisites of een separaat multidisciplinair overleg Wzd. De ‘deskundigen niet bij de zorg betrokken’ zijn bekend
en kunnen worden benaderd door de zorgverantwoordelijken voor een evaluatie van onvrijwillige zorg.

Grens tussen vrijwillige en onvrijwillige zorg

Ten derde hebben specialisten ouderengeneeskunde, zorgverantwoordelijken en een GZ-psycholoog stilgestaan bij de grens tussen vrijwillige zorg en
onvrijwillige zorg: de intentie van het middel en de reactie van de cliënt (of vertegenwoordiger) bepalen of de zorg als vrijwillig of onvrijwillig wordt
ervaren. Dit geeft binnen Oktober richting wanneer we mogelijk te maken hebben met onvrijwillige zorg.

 

Leven in vrijheid en veiligheid

Tot slot startte het ontwikkeltraject Leven in vrijheid en veiligheid binnen Oktober, waarin we zoeken naar de beste balans voor bewoners tussen veel
voorkomende tegenstrijdigheden als vrijheid en veiligheid; en behoefte aan structuur en behoefte aan eigen regie.

Registreren Wzd-accommodaties

In 2021 werkten we daarnaast aan de implementatie van de Wzd op de afdelingen somatiek, geriatrische revalidatie en hospice, door deze afdelingen te registreren als Wzd-accommodatie in het locatieregister Wzd. De Wzd is namelijk cliëntvolgend en kan zodoende ook van toepassing zijn op deze afdelingen. De zorgverantwoordelijken van de afdelingen somatiek, geriatrische revalidatie en hospice werden aangesteld en geschoold.

Tot op heden is bij drie bewoners op een somatische afdeling onvrijwillige zorgverlening van toepassing geweest. Het verstevigen van de implementatie op de psychogeriatrische afdelingen en het uitrollen van de Wzd op de afdelingen somatiek, geriatrische
revalidatie en hospice is op de verschillende locaties van Oktober in meer of mindere mate gelukt. Met name het tijdig evalueren van onvrijwillige zorg is
nog een aandachtspunt. De impact van de coronapandemie op de zorg is van grote invloed geweest. Oktober geeft dit in 2022 dan ook een vervolg.