• Passende, veilige zorg en ondersteuning

Zoeken naar balans

Bij Oktober streven we naar optimale veiligheid waarbij professionele uitgangspunten de basis zijn. We zoeken samen met onze bewoners, cliënten en hun naasten naar de balans tussen persoonlijke vrijheid, leefplezier en veiligheid.

Indicatoren basisveiligheid

Binnen Oktober meten we bepaalde ‘indicatoren’ die invloed hebben op de basisveiligheid van bewoners en cliënten. Dit is in lijn met het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg. Aansluitend op de strategische route waarin kwaliteit van leven en eigen regie centraal staat, hebben we de indicatoren decubitus (in de volksmond ook wel ‘doorliggen’ of ‘drukplek’ genoemd) en vrijheidsbevordering verzameld en met elkaar besproken. Decubitus heeft grote impact op de kwaliteit van leven van bewoners, omdat het pijn doet en het je bewegingsvrijheid beperkt. Vrijheidsbevordering meten we omdat het aansluit bij de visie van Oktober om de bewoner zoveel mogelijk eigen regie te geven in veilige vrijheid.

In 2021 liet de decubitusprevalentie (hoe vaak het voorkomt) een dalende trend zien, zelfs onder het landelijk gemiddelde. In 2022 is een lichte toename te zien. Het is te waarderen dat in het geval van (een risico op) decubitus, wisselligging en betrokkenheid van een diëtiste is overwogen en besproken met de bewoner. Ontwikkelkansen verschillen per locatie en afdeling. Denk hierbij onder andere aan het regelmatig actualiseren van de risicoscore op decubitus en het op tijd evalueren van het antidecubitusmatras bij bewoners zonder decubitus.

Bij het ondewerp ‘Analyse Wet zorg en dwang’
leest u meer over vrijheidsbevordende maatregelen.

Kerncijfers 2021

 • 0 nul
  klachten behandeld door klachtencommissie
 • 30
  knelpunten, klachten en onvrede gemeld bij klachtenfunctionaris
 • 70%
  klachten (grotendeels) naar tevredenheid opgelost
 • 4
  calamiteiten gemeld
 • 1
  calamiteit gemeld bij IGJ (inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg)

Wet zorg en dwang
Onvrijwillige zorg

2022, het derde jaar na het in werking treden van de Wzd, stond in het teken van het borgen van de implementatie op de psychogeriatrische afdelingen.

Analyse Wet zorg en dwang

De Wet Zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname van mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), de ziekte van Huntington of het syndroom van Korsakov.

We blikken terug op de ontwikkeling van de Wzd binnen Oktober in het afgelopen jaar.

Leven in vrijheid en veiligheid

In de zorgverlening aan bewoners hebben we nadrukkelijk aandacht voor vrijheid en veiligheid. Dit staat soms op gespannen voet met elkaar. We gaan ervan uit dat bewoners welbevinden ervaren als er een balans is tussen beide. Wij laten bewoners zo veel mogelijk de ruimte om te doen wat zij willen en om te gaan waar zij willen. We organiseren hierbij veiligheid op maat. Per bewoner een goede afweging maken tussen vrijheid en veiligheid vraagt een verandering van denken en doen van onze zorgprofessionals, bewoners en naasten. Hiervoor startte in 2021 binnen Oktober het ontwikkeltraject Leven in Vrijheid en Veiligheid (LiVV). In 2022 kreeg LiVV een vervolg.

Meerdere locaties van Oktober werken bewust aan eigen regie van bewoners met behoud van vrijheid en veiligheid op maat.
Vrijheid op maat gaat ook over bewegingsvrijheid. Oktober ontwikkelde in 2022 een Visie op (bewegings)vrijheid. De kern van de visie is ruimte geven aan bewoners om eigen regie te behouden en het welzijn te vergroten. Daar waar bewoners ondersteuning nodig hebben om van vrijheden te genieten, bieden wij structuur en begeleiding.

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

In 2022 maakte Oktober nader kennis met de cliëntvertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang. Ook werden flyers met haar contactgegevens verspreid op de locaties en is de cliëntvertrouwenspersoon gestart met het afleggen van locatiebezoeken. In 2022 is de cliëntvertrouwenspersoon niet benaderd door bewoners van Oktober of hun naasten.

Leren en ontwikkelen

Oktober ontwikkelt zich voortdurend om de Wzd te borgen. In 2022 vonden bijeenkomsten met zorgverantwoordelijken (Hbo-verpleegkundigen) plaats. Randvoorwaarden, dilemma’s en obstakels bij het zoeken naar (vrijwillige) alternatieven en het verlenen van onvrijwillige zorg werden opgehaald. Deze bijeenkomsten krijgen in 2023 een vervolg door aandacht te geven aan thema’s als dialoog voeren over belangrijke begrippen in de Wzd, kennis en vaardigheden ontwikkelen gericht op een casus en afspraken maken over het verlenen van onvrijwillige zorg en hier eenduidig uitvoering aan geven. Het beoogde resultaat is dat de zorgverantwoordelijke groeit in zijn rol en samen met het zorg- en behandelteam op een goede wijze uitvoering geeft aan de Wzd.