• Intern en extern toezicht.

Toezicht op de kwaliteit van zorg

Zowel interne als externe partijen houden zich bezig met het toezicht op de kwaliteit van zorg binnen Oktober. Op deze pagina leest u meer over de resultaten van het afgelopen jaar.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en voorziet deze van adviezen. Sinds januari 2017 is de Governancecode Zorg 2017 van kracht. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De Raad van Toezicht heeft in 2018 de zeven principes van de Governancecode Zorg volledig nageleefd.

Interne audits

Binnen Oktober hebben we op belangrijke kwaliteitsonderwerpen onder andere meetkaarten waarmee we systematisch onze kwaliteit toetsen. Deze meetkaarten helpen teams om op onderwerpen te checken hoe dit binnen het team loopt en samen te bespreken wat er beter kan. Ter voorbereiding voor de PREZO audits zijn we gestart met interne audits. Dit is enthousiast ontvangen. Medewerkers vinden het leuk om bij elkaar in de keuken te kijken, van elkaar te leren en inspiratie op te doen.

Extern toezicht

De inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. Actuele informatie is gepubliceerd op de website van IGJ. In 2018 heeft Oktober geen inspectiebezoek gehad. Er zijn geen openstaande actiepunten.

Transparantiekalender

Jaarlijks levert Oktober de basisveiligheidsindicatoren aan. Het Zorginstituut maakt deze informatie openbaar, onder andere op www.kiesbeter.nl.

Klachten

Klachten pakken we zoveel mogelijk dichtbij de bron op.
We leren van klachten in het directe werk en ook op andere plaatsen in de organisatie. Vana juni 2017 is er een klachtenfunctionaris conform de Wkkgz werkzaam bij Oktober. In 2018 heeft Oktober zich aangesloten bij de regionale onafhankelijke klachtencommissie. Er zijn in 2018 geen klachten behandeld door deze klachtencommissie.

We horen graag
wat u van onze aanpak vindt.

Als er íets is wat we morgen beter kunnen doen, dan doen we dat. Zo krijgt u de zorg en ondersteuning die past bij wie u bent.