• Leren en werken aan kwaliteit.

Visie op zorg

Medewerkers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van onze cliënten stelden in het najaar van 2017 samen een zorgvisie op. In de zorgvisie is vastgelegd wat wij samen verstaan onder goede verpleeghuiszorg.
Elke cliënt is
uniek

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. Bij alles wat we doen, is de sleutel: wie bent u, wat vindt u belangrijk? We blijven vragen stellen, want een leven blijft veranderen en behoeften veranderen mee.

U bepaalt
de richting

Regie voeren over uw eigen leven geeft een gevoel van eigenwaarde en vrijheid. U bepaalt zelf welke zorg, wanneer, waar, hoe en door wie deze geleverd wordt.

Denken in
mogelijkheden

We gaan uit van wat u wél kan. Dit betekent dat wij niet onnodig zorgtaken overnemen, maar juist u en uw omgeving ondersteunen om zoveel mogelijk zelf richting te geven aan uw leven.

Leren en verbeteren van kwaliteit

In 2018 hebben we ons Integraal Kwaliteits- en Risicomanagementsysteem (IKM) verder vormgegeven. Op 7 veiligheidsdomeinen (cliënt, medewerker, gebouw, data & informatie, imago & reputatie, governance) zijn de top risico’s geidentificeerd in onze processen en zijn de kritieke processen beschreven.

Oktober organiseert leren en ontwikkelen zo dat medewerkers gefaciliteerd worden om vanuit persoonlijke kracht en eigen regie te kunnen acteren bij leer- en ontwikkelvraagstukken. Op deze manier draagt leren en ontwikkelen bij aan de realisatie van het Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 en specifiek het strategische programma ‘de medewerker onderneemt’. In 2018 hebben we een leermanagementsysteem aangeschaft. Op geleide van vraagstukken van onze professionals zelf en door interne en externe ontwikkelingen zullen steeds weer nieuwe (leer)vraagstukken ontstaan.

Oktober maakt deel uit van een lerend netwerk met de Zorgboog, Zorggroep Elde, Brabantzorg en van Neynsel. Periodiek komen afgevaardigden van deze organisaties bijeen om kennis uit te wisselen en feedback op te halen over diverse kwaliteitgerelateerde thema’s die verbonden zijn aan het kwaliteitsplan, lwaliteitsverslag en/of kwaliteitsvenster. Dit met als doel om samen ervaringen te delen, onderzoeken en verbeteren om in de praktijk de kwaliteit van zorg te verbeteren. In het lerend netwerk zijn intussen de eerste stappen gezet met betrekking tot het uitwisselen van medewerkers.

Oktober participeert ook in het kwaliteitsnetwerk van Actiz. Het doel van dit kwaliteitsnetwerk is kennisdeling- en ontwikkeling en daarnaast met de deelnemers ingezet beleid verhelderen en toetsen.

In de regio Zuid-Oost Brabant zijn bestuurders verenigd in het zogenaamde VVT platform. In open sfeerworden in meetings de belangrijkste knelpunten en zorgen uit de regio gedeeld. Vanuit dit platform zijn lerende netwerken ontstaan die verdiepen in samen leren en van elkaar leren. In het VVT platform vindt gezamenlijk leren plaats middels uitwisseling van kwaliteitsplannen en visie op deskundigheidsmix ontwikkeling.

Daarnaast participeert Oktober in vele ketennetwerken, onder andere op het gebied van dementie, NAH, palliatieve zorg en GRZ.

Kwaliteitsplan

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 de kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren. De kwaliteitsplannen en kwaliteitsverslagen van Oktober worden in samenwerking met cliënten en naasten, de cliëntenraad, medezeggenschapsraad en natuurlijk onze (zorg)professionals opgesteld.
In 2018 is ons kwaliteitsplan voor het jaar 2019 (als afgeleide van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg) en zorgvisie vastgesteld. In ons kwaliteitsplan staat beschreven hoe wij in 2019 werken aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Er zijn verbeterpunten per locatie beschreven en speerpunten voor 2019.

Jaarlijks publiceren we onze kwaliteitsgegevens op het kwaliteitsvenster waarin we verantwoording afleggen en tegelijkertijd leren.

Kwaliteitsverslag

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bestaat uit 8 thema’s. Het kwaliteitsverslag is een reflectie op het jaar 2018. Daar waar de reflectie niet is ondergebracht binnen de domeinen van het kwaliteitsvenster wordt hieronder de reflectie weergegeven.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

In 2018 zijn we gestart om vanaf het moment dat bekend wordt dat men bij Oktober komt wonen, er een persoonlijke band wordt opgebouwd met de bewoner en diens familie. We maken kennis met het thuis van de cliënt conform de gespreksscyclus (samen zorgen we voor zorg) en teams gaan daar waar nodig op huisbezoek voordat men in een huis van Oktober komt wonen. We maken samen een boom/boek over zijn/haar verleden en gaan in gesprek over wat men nog wil en kan. We streven ernaar ook het goede gesprek aan te gaan als het moeilijk is, als er slecht nieuws is of als iets niet goed gaat.
We gaan niet alleen de dialoog aan, we geven ook invulling aan de wensen en behoeften van de cliënten en diens naasten. We denken in mogelijkheden, komen samen tot afwegingen en bieden voor elke vraag een oplossing.

Activiteiten op het gebied van Waardigheid & Trots zijn mooie voorbeelden die invulling geven aan de klant bepaalt en persoonsgerichte zorg. We zien dat medewerkers hier ook meer initiatief in nemen. In 2018 waren er kartrekkers per afdeling en werd dagelijks invulling gegeven aan Waardigheid & Trots door meer aandacht te geven aan zinvolle dagbesteding. Voorbeelden van activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden zijn bezoekjes aan de markt, samen boodschappen doen, naar de winkel, stad, kermis, rolstoelfietsen door de omgeving, bezoek aan een toneelvoorstelling, naar de theetuin en zelfs het aanleggen van een vogeltuin voor én met een cliënt.

Op het gebied van dementie hebben we naast scholingen voor onze medewerkers en vrijwilligers ook activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Het theater Dag Mama en toneelstuk Oploskoffie zijn hier voorbeelden van.

Wonen en welzijn

Oktober streeft ernaar dat cliënten en naasten de huizen van Oktober als zijn/haar thuis ervaren. Het thuis (de leefomgeving) van de cliënt dient een plek te zijn waar het schoon, veilig, comfortabel en kwalitatief goed is. De locaties nodigen uit tot het aangaan van sociale contacten, het kunnen terugtrekken wanneer gewenst, het doen en beleven van prettige bezigheden en het nuttigen van smakelijke maaltijden.

Oktober heeft in 2016 haar productiekeuken gesloten en het bereiden van de maaltijden teruggebracht naar de afdelingen. Dit was een goede, eerste en zeer belangrijke stap. De teams hebben per cliënt per dag een budget beschikbaar voor eten & drinken. Dit werkt goed en er wordt goed en smakelijk gegeten. De volgende stap is om de maaltijdbeleving naar een hoger niveau te tillen. In 2018 hebben we hiertoe thema-avonden, zoals asperge-diners, georganiseerd in onze restaurants. Deze avonden zijn druk bezocht. Ook betrekken we cliënten bij het samenstellen van de dagmenu’s.

Gebruik van hulpmiddelen

Het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) is geimplementeerd in de gehele organisatie. Aanscherpingen vinden plaats op basis van structurele evaluaties en nieuwe systeemreleases.
Op technologisch vlak hebben we als organisatie grote stappen gezet sinds 2016: de overgang naar Office 365, de implementatie van het ECD en de digitalisering van diverse administratieve processen. We kunnen steeds slimmer werken met behulp van technologie. Onder de werktitel ‘Digizorg’ geven we dit verder vorm. Digizorg betekent de toepassing van domotica met als doel het realiseren van maximale vrijheid en regie voor cliënten in een van de huizen van Oktober. Er zijn 4 toepassingen beschikbaar: actieve zorgalarmering, passieve zorgalarmering, toegangsverlening en digitale TV. Deze zijn allen in 2018 geimplementeerd op onze locatie Leuskenhei in Veldhoven. Deze locatie hebben we gepositioneerd asl greenfieldlocatie voor domotica.
In 2018 hebben we onze HR processen verder geprofessionaliseerd. Dit heeft zelfs geresulteerd in het winnen van de AFAS Beter Ondernemen Award. Oktober was genomineerd in de categorie ‘lef’ omdat we waar mogelijk zoveel mogelijk systemen uitfaseren en alles met AFAS oplossen om efficiency te realiseren.

Wanneer je ouder wordt,
verandert je leven.

Er is nog zoveel wat je eigenlijk wilt doen en waarvan je wilt genieten. Maar je kunt niet meer alles zelf en moet vaker om hulp vragen. Soms is hulp alleen niet meer voldoende en moet je misschien je eigen, vertrouwde thuis achter je laten. Of elkaar zelfs loslaten. Dan is Oktober er voor jou.