• Raad van toezicht.

Toezicht houden en adviseren

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en voorziet deze van adviezen. Oktober heeft een raad van toezicht die bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. De raad van toezicht streeft naar een pluriforme geografische samenstelling van haar leden, waarbij kwaliteit leidend is. Momenteel is de raad van toezicht als volgt samengesteld:
Dhr. P.G.M. (Paul) Retra
Voorzitter
Mw. E.J.M. (Eveline) Wouters
Vice-voorzitter
Dhr. P.J. (Peter) van den Broek
Lid
Mw. A.J.H. (Antoinette) Knoet - Michels
Lid
Mw. E. (Ellen) Kuppens
Lid
Dhr. K.W.E. (Karel) Hulsewé
Lid
Mw. A.C.W. (Annette) van Hemert
trainee Raad van Toezicht

Taken, bevoegdheden en verplichtingen van de raad van toezicht

In het reglement raad van toezicht staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de raad beschreven. Binnen de raad van toezicht functioneert een remuneratiecommissie. De bespreking van de statuten, reglementen en conclusies staan in de vergaderingen centraal.
Bekijk het reglement

Onze toezichtvisie

Het veranderend zorglandschap, uitdagingen in de arbeidsmarkt en de technologische ontwikkelingen vragen veel aandacht van bestuurders en interne toezichthouders. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Oktober vullen elkaar aan, ieder vanuit de eigen positie en afgestemd op de huidige en toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen. In onze toezichtvisie leest u de uitgangspunten voor het handelen van de raad van toezicht. Het laat zien hoe we op een proactieve wijze bijdragen aan de doelen van de organisatie.

Wilt u in contact komen
met de raad van toezicht?

De raad van toezicht is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer (0497) 33 19 82 of per e-mail via secretariaatrvb@zorginoktober.nl.